Untis 2019

Gymnasium Eversten Oldenburg   D-26129, Th.-Heuss-Str. 7
    Stand: 16.01.2019 14:46

16.1.2019 Mittwoch
(Klasse(n))StundeFachUnt.-Text(Raum)ArtFachRaumverlegt vonverlegt nachVertr-Text-2
5A3KU 50Statt-VertretungKU50  Aufg KU
5A4KU 50Statt-VertretungKU50  Aufg KU
5A, 5B, 5C, 5D, 5E8 - 9SPFU HGEEntfall------ Entfall 
5B5SP HT1Statt-VertretungSP112  Aufg MA
5B6SP HT1Statt-VertretungSP112   
6A, 6B, 6C, 6D8 - 9SPFU HZ2Entfall------ Entfall 
7E7KLA 123BetreuungKLA123   
8A, 8B, 8C, 8D, 8E5 - 6WN2 Z122Statt-VertretungWN2Z122   
8A, 8B, 8C, 8D, 8E5RE3 Z124Statt-VertretungRE3Z124   
8A, 8B, 8C, 8D, 8E6RE3 Z124Entfall------ Entfall 
8E3 - 4SP HZ1BetreuungSPHZ1   
9A1 - 2PW Z134Statt-VertretungPWZ134   
9A, 9B, 9C, 9D5 - 6LA 15aStatt-VertretungLA15a   
10A5 - 6SPFU HZ3Entfall------ Entfall 
10A5 - 6SP HZ3Entfall------ Entfall 
10B3PW Z143Statt-VertretungPWZ143  Aufg PW
10B4PW Z143Statt-VertretungPWZ143  Aufg PW
10C5BI 41VertretungBI41  Aufg BI
10C6BI 41Statt-VertretungBI41   
10C7KLA 116BetreuungKLA116   
121ma414 Z144Entfall------ EntfallAufg per Email
122ma414 Z144Entfall------ Entfall 
125 - 6ek416 Z145Entfall------ Entfall 
1210 - 11SP412 HGE, Z126Entfall------ Entfall 
 8AGFormel 1303BetreuungAG303   
 8 - 9AGE-Sports120Raum-Vtr.AG119   
 9AGFormel 1303BetreuungAG303   

Untis Stundenplan Software